PORTAL PENDAFTARAN DOKUMEN
LPPSA
Bagi Tujuan Penghantaran No Rujukan.
GERAN
DOKUMEN LAIN. SILA NYATAKAN:
Saya mengakui bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar, Pihak LPPSA berhak membatalkan maklumat saya jika didapati maklumat yang diberikan adalah tidak benar.
Saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan bersetuju dengan terma Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) serta membenarkan LPPSA, untuk memproses, mengguna dan merekod data peribadi untuk seperti dinyatakan dalam Notis Privasi LPPSA.